Bạn đã hoàn thành đánh giá
hạng mục
Kết quả đánh giá hạng mục đã được cập nhật trên hệ thống DMA