dxrank
DxRank™
Đánh giá mức độ
trưởng thành số
DxRank™ là một giải pháp của FPT Digital nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả và chính xác việc đánh giá hiện trạng mức độ trưởng thành số.
Giải pháp được xây dựng dựa trên bộ khung đánh giá trưởng thành số đã được chuẩn hóa, với những chức năng toàn diện và thuận tiện giúp doanh nghiệp nhanh chóng có được đánh giá khách quan và toàn diện nhất.
Khảo sát và đánh giá mức độ trưởng thành số là bước đầu trong quá trình xây dựng lộ trình Chuyển đổi số tại Doanh nghiệp để định vị một cách chính xác vị trí và vị thế hiện có trên hành trình Chuyển đổi số.
Việc đánh giá mức độ trưởng thành số hàng năm cũng giúp doanh nghiệp hiệu chỉnh các hành động ưu tiên theo đúng định hướng chuyển đổi số ưu tiên tập trung.
Bộ công cụ
DxRank™
6 hạng mục lớn, 25 hạng mục con và 139 tiêu chí cụ thể
customer
Khách hàng
Tiếp cận khách hàng từ bên ngoài
Quản lý trải nghiệm khách hàng
Thông tin chi tiết về khách hàng
Niềm tin khách hàng
strategy
Chiến lược
Marketing & Quản lý thương hiệu
Quản trị hệ sinh thái
Bảo trợ tài chính
Hiểu biết về thị trường
Quản lý danh mục đầu tư
Quản lý chiến lược
tech
Công nghệ
Quản trị công nghệ
Kiến trúc công nghệ & Ứng dụng
Bảo mật
Ứng dụng & nền tảng
Kết nối & tính toán
operation
Vận hành
Quản trị hoạt động
Thiết kế & Đổi mới dịch vụ
Chuyển đổi/ Triển khai dịch vụ
Hoạt động dịch vụ
culture
Văn hoá
Giá trị tổ chức
Quản lý tài năng
Hỗ trợ từ nơi làm việc
data
Dữ liệu
Quản trị dữ liệu
Kỹ thuật xử lý dữ liệu
Hiện thực hoá giá trị từ dữ liệu
Giới thiệu
Dịch vụ đánh giá
Tự đánh giá
Dành cho
doanh nghiệp lớn
Tự đánh giá
Dành cho
doanh nghiệp SME
Đánh giá và tư vấn bởi
đội ngũ tư vấn FPT Digital