Quản lý lượt đánh giá
Danh sách lần đánh giá 0 lần
Lượt đánh giá Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Tỷ lệ hoàn thành Tuỳ chọn Trạng thái
Tạo mới khảo sát
Tạo mới khảo sát, thiết lập thời gian bắt đầu, kết thúc, phân quyền thành viên được khảo sát và kích hoạt trạng thái bắt đầu.
4 / 8
Phân quyền hạng mục khảo sát
Lựa chọn các phòng ban phù hợp với từng hạng mục khảo sát.
5 / 8
Bắt đầu khảo sát
Sau khi đã thiết lập thời gian, phân quyền cho các thành viên tham gia khảo sát vào từng hạng mục phù hợp, bấm nút kích hoạt để bắt đầu khảo sát. Nút này cũng được dùng để tạm dừng khảo sát.
7 / 8
Tạo lượt đánh giá
Thiết lập lượt đánh giá
Xác nhận