Ông Trần Huy Bảo Giang
Tổng Giám đốc
Công ty TNHH FPT Digital
Ông Trịnh Hoài Giang
Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM - HSC