Bà Hà Thị Hoà
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện
Ông Hoàng Việt Anh
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chuyển đổi số Tập đoàn FPT, Chủ tịch FPT Digital