Tư vấn xây dựng Chiến lược và Lộ trình chuyển đổi số
Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
TP.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2024
Ông Trần Huy Bảo Giang
Tổng Giám đốc Công ty TNHH FPT Digital
Chữ ký