Ông Trần Huy Bảo Giang
Tổng Giám đốc Công ty TNHH FPT Digital
Chữ ký