Lễ khởi động dự án
Tư vấn xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số tại EMS
Ông Hoàng Việt Anh
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chuyển đổi số Tập đoàn FPT, Chủ tịch FPT Digital
Chữ ký