Lễ khởi động dự án
Tư vấn xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số tại EMS
Bà Hà Thị Hoà
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện
Chữ ký